Historia szkoły

1. Mieczysław Niklas - dyrektor (1948 – 1952)
2. Helena Tyzner - dyrektor (1952 – 1955)
3. Bogdan Kozicz - dyrektor (1955 – 1960)
4. Helena Tryzner - dyrektor (1960 – 1964)
5. Olga Lassota - dyrektor (1964 – 1969)
6. Jan Gruca - dyrektor (1969 – 1980)
7. Kazimierz Mazur - dyrektor (1980 – 1986)
8. Anna Świerczyńska - dyrektor (1986 – 1988)
9. Bożena Gancarz - dyrektor (1988 – 1999)
10. Janusz Wiśniak - dyrektor  (2000 - 2007)
12. Małgorzata Sołtys – p.o. dyrektor (01.05 – 31.08.2007)
13. Marek Wróbel - dyrektor od 01.09.2007 r.
14. Małgorzata Sołtys – wicedyrektor ( 01.09.1991- 31.08.2021)
15.Agata Gamroth - wicedyrektor od 01.09.2021 r.
16. Wioletta Kuźniar - wicedyrektor od 01.09.2009 r. 

Historię Szkoły Specjalnej w Opolu zapoczątkowało pismo z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach z dnia 27.03.1947 r. dotyczące potrzeby stworzenia  placówki dla dzieci, które „w szkole powszechnej z powodu upośledzenia nie mogą pobierać nauki i są balastem”. Starania o jej lokalizację były żmudne. Początkowo Zarząd Miejski przeznaczył na ten cel budynek przy ul. Chorzowskiej – w końcu oddano go dla TPD, następnie przy ul. Luboszyckiej – zrezygnowano z niego ze względu na nieodpowiednią lokalizację, budynek przy ul. Jadwigi oddano Wydziałowi Zdrowia. Ostatecznie zdecydowano, że na Szkołę Specjalną przeznaczony zostanie budynek przy ulicy Książąt Opolskich 31.

Na stanowisko kierownika szkoły powołano z dniem 1 września 1947 r. Mieczysława Niklasa – absolwenta Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.
Dnia 12 kwietnia 1950 r.  powołana została Szkoła Specjalna w Opolu. W okresie, gdy przeprowadzany był remont budynku, uczniowie byli gośćmi w Szkole Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Książąt Opolskich 21. Warunki pracy i nauki byłybardzo trudne - 22 uczniów nie miało własnych pomieszczeń i uczęszczało na zajęcia lekcyjne w godzinach popołudniowych. Dopiero od grudnia 1959 r. szkole udostępniono cztery sale na parterze, a nauka odbywała się w godzinach porannych.

Dnia 17 kwietnia 1952 r. rozpoczęto naukę w wyremontowanym budynku przy ulicy Książąt Opolskich 31. W nowej szkole zaczęła funkcjonować świetlica i stołówka. Placówka  dysponowała także salami przeznaczonymi na warsztaty szkolne. W kolejnych latach działalności zwiększała się liczba oddziałów szkolnych, przybywali nowi nauczyciele.

W roku szkolnym 1961/62 rozpoczęto starania o pozyskanie sali gimnastycznej – wcześniej zajęcia sportowe odbywały się na podwórzu szkolnym, na którym utworzono boisko. W roku szkolnym 1963/64 szkoła liczyła 220 uczniów (20% stanowili uczniowie dojeżdżający z ościennych miejscowości) i zaczęła mieć trudności lokalowe.

Z dniem 1 lutego 1974 r., ze względu na zły stan techniczny budynku, Inspektorat BHP wydał nakaz zamknięcia placówki. Szkole Specjalnej przydzielono wówczas budynek po Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Książąt Opolskich 21.

Dnia 22 czerwca 1974 r. w nowej placówce odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem ówczesnego dyrektora – Jana Grucy. W kolejnych latach szkoła prężnie rozwijała się. Z okazji setnej rocznicy urodzin patrona szkoły – Janusza Korczaka dnia 29 maja 1978 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Dnia  31 maja 1983 r. nadano szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy – Spółdzielnię Inwalidów „Odra”. W 1990 r. ze względu na problemy lokalowe szkoła otrzymała budynek przy ul. Oleskiej 11. W budynku tym uczyli się uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W roku 1994 szkoła powiększyła się o filię w Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach. We  wrześniu 1997 r. w szkole utworzono pierwszy zespół rewalidacyjno - wychowawczy dla uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym.

01 września 1999 r., w związku z wejściem w życie reformy systemu edukacji, szkoła podstawowa została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych, w którym mieściły się szkoła podstawowa i gimnazjum.

Wakacje 2004 roku to wielka przeprowadzka z budynku przy ul. Oleskiej 11, w którym uczyli się uczniowie z głębszą niepełnosprawnością intelektualną do nowoczesnego budynku szkoły przy ul. Bytnara "Rudego" 7. Tam też 01 września 2005 roku rozpoczęli naukę uczniowie klasy I szkoły przysposabiającej do pracy.

Od wiosny 2006 roku w Zespole Szkół prowadzone są także zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Opola.

Źródło: Praca magisterska mgr Wioletty Kuźniar, pt.: „Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 im. Janusza Korczaka w Opolu”.