Terminy spotkań wychowawców z rodzicami

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów

Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka spotkań

1.

18.09.2023

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zapoznanie z planem pracy szkoły na rok 2023/2024, wybór przedstawicieli do RR; propozycje dodatkowych dni wolnych, sprawy organizacyjne, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

2.

25.09.2023

Rada Rodziców

Zebranie nowo wybranych przedstawicieli rad oddziałowych z Prezydium Rady Rodziców. Uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców. Spotkanie z kierownictwem szkoły, przedstawienie: planu pracy szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego, planu finansowego na rok 2024; dodatkowych dni wolnych - ul. J. Bytnara „Rudego” 7.

3.

27.11.2023

Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

4.*

18.12.2023*

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania, godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich

*Dotyczy tylko kas: IV a; VI a; VII a i VIII a.

 

5.

26.02.2024

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów godz. 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

6.*

22.04.2024

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów.

*Dotyczy tylko kas: IV a; VI a; VII a i VIII a.

7.

20.05.2024

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania. Godzina 16.00 ul. Książąt Opolskich i ul. J. Bytnara „Rudego”.

Dodatkowe uwagi:

1. Zmianę terminu oraz godziny spotkania ustalają wspólnie wychowawcy klas w porozumieniu
z rodzicami uczniów.

2. Wnioski i uwagi rodziców z spotkań są zawsze przekazywane mailowo kierownictwu szkoły.

3. Dodatkowe konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów ustalane są indywidualnie.

4. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów nie mogą być prowadzone w czasie zajęć nauczyciela
   z uczniami.

5. Konsultacje telefoniczne rodziców uczniów z nauczycielami należy realizować w godzinach pracy

szkoły oraz godzinach pracy nauczycieli czyli od 7.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

6. Wychowawca klasy lub rodzice mogą zaproponować organizację dodatkowych spotkań.

 

 

Zasady przyjęcia do szkoły

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o  potrzebie kształcenia specjalnego,

- świadectwo ukończenia szkoły programowo niższej,

- dla uczniów spoza Opola zgoda Prezydenta Miasta Opola,

- jedno zdjęcie.

Podkategorie