Dyżury pedagoga i psycholog szkolnego w roku szkolnym 2022/2023
 

 

 

mgr Monika Bilik

 

pedagog szkolny - ul. Ks. Opolskich 21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.15 – 15.15
ul. Ks. Opolskich 21
 
8.30–14.30
ul. B. „Rudego” 7
8.15–12.15
ul. Ks. Opolskich 21
 
12.30-15.30
ul. B."Rudego"7

8.30 – 15.30 

ul. Ks. Opolskich 21

 
8.30–14.30 
ul. B."Rudego"7

 

Godzina dostępności dla rodziców i uczniów – wtorek – 14.30 – 15.30 w budynku przy ul. Bytnara. „Rudego” 7

 

 

mgr Krzysztof Śmigiel

 

psycholog szkolny - ul.Ks. Opolskich 21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 9.45

11.25-13.00

 8.00 – 13.05 8.00 – 13.00 10.00-15.00

8.00 – 8.50

9.35-12.25

Godzina dostępności dla rodziców i uczniów – czwartek – 15.00 – 16.00 w budynku przy ul. Ks. Opolskich 21       

 

 

mgr Agata Wojczyszyn

 

psycholog szkolny  ul.Bytnara "Rudego" 7

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 -11.00

12.30-14.30 11.30-13.30  10.30-13.00

8.00-8.45

11.15- 12.00

Godzina dostępności 14.30-15.30

Psycholog Natalia Wójcik

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-13:00

8:00-10:30

13:00-15:00

----------------

8:00-8:45

8:00-9:30

 

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych i rodzinnych uczniów w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.