Plan pracy

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka zebrania

 

31.08.2022 r.

 

 

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2022/2023 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli, dodatkowe kalendarz roku szkolnego w tym  dni wolne.

 

  1.  

15.09.2022 r.

 

Uchwalenie Planu pracy ZSS; przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zaopiniowanie projektu planu finansowego; zaopiniowanie Programu wychowawczo – profilaktycznego.

  1.  

20.10.2022 r.

Plan doskonalenia zawodowego  na 2023 rok oraz ostatnie dofinansowanie doskonalenia za 2022 r. Sprawy bieżące.

 

  1.  

24.11.2022 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Ustalenie sposobów dostosowania warunków dla uczniów w trakcie egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

 

  1.  

15.12.2022 r.

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania.  Sprawy bieżące.

 

  1.  

26.01.2023 r.

Klasyfikacja śródroczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

  1.  

02.03.2023 r.

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkołyza I półrocze roku szkolnego 2022/2023.

 

  1.  

13.04.2023 r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.Projekt Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2023/2024. Organizacja egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

 

  1.  

18.05.2023 r.

 

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania; ruch kadrowy na podstawie Projektu Arkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2023/2024. Sprawy bieżące.

 

9.

15.06.2023 r.

 

Klasyfikacja roczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Sprawy bieżące.

10.

28.06.2023 r.

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2022/2023 (zespoły zadaniowe, psycholog, pedagog, świetlica).

11.

31.08.2023 r.

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2023/2024 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.