Plan pracy

 

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Data

Rodzaj i tematyka zebrania

 

31.08.2023 

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2023/2024 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli, dodatkowe kalendarz roku szkolnego w tym dni wolne..

1.      

14.09.2023 

Plan pracy ZSS; Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zaopiniowanie projektu planu finansowego i Programu wychowawczo – profilaktycznego.

2.      

26.10.2023 

czwartek

Plan doskonalenia zawodowego na 2024 rok oraz ostatnie dofinansowanie doskonalenia za 2023 r.Sprawy bieżące.

3.      

23.11.2023

czwartek

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.Ustalenie sposobów dostosowania warunków dla uczniów w trakcie egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

4.      

14.12.2023 

czwartek

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – Ocena opisowa. Sprawy bieżące.

5.      

30.01.2024

wtorek

Klasyfikacja śródroczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnejoraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

6.      

22.02.2024 

czwartek

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkołyza I półrocze roku szkolnego 2023/2024.

7.      

11.04.2024 

czwartek

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.ProjektArkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2024/2025. Organizacja egzaminu po ósmej klasie. Sprawy bieżące.

8.      

16.05.2024 

czwartek

Informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem oceną naganną z zachowania; ruch kadrowy na podstawie ProjektuArkusza Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2024/2025. Sprawy bieżące.

9.

13.06.2024 

czwartek

Klasyfikacja roczna uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnejoraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Sprawy bieżące.

10.

25.06.2024 

wtorek

Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wroku szkolnym 2023/2024 (zespoły zadaniowe, psycholog, pedagog, świetlica).

11.

29.08.2024

czwartek

Sprawozdanie z Nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; organizacja roku szkolnego 2023/2024 oraz przydział wychowawstw, przedmiotów nauczania, czynności dodatkowych nauczycieli.