3-letnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy obejmuje IV etap edukacyjny z możliwością przedłużenia o 1 rok nauki w szkole. Uczęszczają do niej uczniowie po ukończeniu gimnazjum do 24 roku życia. Podstawą przyjęcia do naszej szkoły  jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), tworzony na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania. Program opracowują zespołowo nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Celem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do codziennego życia, tak aby umiał radzić sobie w podstawowych życiowych sytuacjach zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, aby mógł wykonywać proste prace pod kierunkiem osoby dorosłej.

Realizowane jest to poprzez:

-       bogatą i ciekawą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych,

-       organizację przysposobienia do pracy w formie zajęć zewnętrznych w gospodarstwie ogrodniczym, ogrodzie zoologicznym, restauracjach, hotelu,

-       stacjonarne zajęcia przysposobienia do pracy w profesjonalnych pracowniach,

-       kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych niezbędnych w pracy,

-       kształtowanie umiejętności, które w przyszłości będą przydatne w dalszej aktywizacji zawodowej np. w warsztatach terapii zajęciowej bądź na otwartym rynku pracy,

-       wdrażanie do korzystania we właściwy sposób z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz na miarę własnych możliwości organizowania właściwego spędzania wolnego czasu.

OCENIANIE:

Nauczyciele oceniają uczniów stosując ocenę opisową zachowania i osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych