Projekt edukacyjny: Podróż przez pory roku

 

W Polsce systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Fakt, że dzieci mało czytają, przekłada się na ubożenie słownictwa, nieumiejętność wyrażania własnych myśli i sądów, dlatego istotne jest zachęcanie do czytania i wypracowywanie nawyków czytelniczych. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez innych.

Projekt czytelniczy Podróż przez pory roku realizowany jest we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej, a w jego realizacji niezbędne jest współdziałanie wszystkich nauczycieli.

Główne cele projektu to rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.

Cele szczegółowe:

·       zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę,

·       rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,

·       przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

·       bogacenie słownictwa,

·       wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,

·       wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,

·       uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

Z uwagi na specyfikę pracy w szkole specjalnej i zróżnicowane możliwości psychofizyczne uczniów zadania projektowe są wielorakie i dostosowane do konkretnej klasy – grupy projektowej. Uczniom zaproponowano wiele form pracy, które dają im szansę po­znawania świata książki i rozwoju zaintere­sowań czytelniczych w taki sposób, aby czerpały z tego radość, roz­wijały wyobraźnię i aktywność, zyskiwały umiejętność uczenia się i potrafiły samo­dzielnie wyszukiwać potrzebne informacje.

Planowane efekty to: podniesienie stanu czytelnictwa wśród uczniów, wzbogacenie słownictwa, wypowiadanie się na temat przeczytanych książek oraz wy­posażenie dzieci w umiejętności potrzebne do ko­rzystania ze zbiorów biblioteki na dalszych etapach kształcenia.

Realizacja projektu:

 

Przyszła do nas Jesień

Opiekun zespołu projektowego: Karolina Niezgoda

Zespół projektowy: klasa I a

Termin realizacji: 26-30.09.2022

Opis projektu:

Motywacją do powstania projektu była piękna pora roku - jesień, obfitująca w różnorodność barw i bogactwo darów przyrody. Dzieci chętnie korzystały z literatury obrazującej oznaki jesieni oraz ze spacerów ukazujących jej piękno. Wrażeń uczniom dostarczały także multimedialne pomoce prezentujące pierwsze oznaki kolorowej pory roku. Uczniowie chętnie prezentowali „Panią Jesień” w swojej plastycznej ekspresji.

 

Co nam Pani Jesień z sadu przyniesie?

Opiekun zespołu projektowego: Małgorzata Topolnicka

Zespół projektowy: klasa I c

Termin realizacji: 03-10.10.2022

Opis projektu:

Początek jesieni to czas zbiorów późnych odmian owoców: jabłek, gruszek i śliwek. Podczas zajęć w klasie I poznajemy różne dary jesieni, które można znaleźć w sadzie, ogrodzie lub w parku. Zamysłem projektu „Co nam Pani Jesień z sadu przyniesie?” jest zapoznanie uczniów z wybranymi jesiennymi owocami rosnącymi w sadzie oraz rozpoznawanie ich różnymi zmysłami.

 

Zwierzęta w lesie

Opiekun zespołu projektowego: Kinga Słomba

Zespół projektowy: klasa I b

Termin realizacji: 10-14.10.2022

Opis projektu:

Celem projektu było zapoznanie uczniów ze zwierzętami żyjącymi w polskich lasach, m.in.  poprzez wysłuchanie wierszy, fragmentów opowiadań opisujących zwierzęta żyjące w lesie, a także poprzez działania praktyczne - wykonanie liska z talerzyka papierowego.

 

Barwy jesieni

Opiekun zespołu projektowego: Honorata Cieplik - Dedyk

Zespół projektowy: klasa II a

Termin realizacji: 17–21.10.2022r.

Opis projektu:

Celem projektu było wyjaśnienie pojęć związanych z aktualną porą roku – jesienią oraz pobudzanie rozwoju ucznia z wykorzystaniem jesiennych barw. W ramach działań projektowych zaproponowano uczniom: wycieczkę do Skansenu, w celu obserwacji jesiennej aury, określenie aktualnej pory roku z użyciem piktogramów, nazywanie kolorów występujących na ilustracji przedstawiającej jesień, aktywne słuchanie piosenki „Orzeszki”, ilustrację ruchową i taneczną do piosenki „Cóż to za nowina, jesień się zaczyna”, nazywanie kolorów liści na podstawie desygnatów rzeczywistych, dobieranie w pary kolorowych kartek oraz farb w barwach jesiennych, malowanie dłońmi jesiennych liści na drzewie stworzonym z pianki montażowej, czytanie uczestniczące – „Odkrywca poznaje jesień” oraz wykonanie jeża z kolorowych liści. Podczas realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w atrakcyjnych i aktywnych formach pracy.

 

Przygotowania zwierząt do zimy

Opiekun zespołu projektowego: Beata Mikolaszek

Zespół projektowy: klasa II b

Termin realizacji: 24-28.10.2022 r.

Opis projektu:

Głównym celem projektu było wyjaśnienie uczniom na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Działania projektowe obejmowały: wysłuchanie czytanek ze zbioru „Jesień.  Bardzo proste czytanki dla dzieci” Magdaleny Hinz, czytanie uczestniczące z wykorzystaniem symboli AAC, utrwalenie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt (jeż, niedźwiedź, bocian, wiewiórka) jesienią, naukę zabawy ruchowej z piosenką „Stary niedźwiedź mocno śpi”, oglądanie filmu „Bajka o jeżu”, aktywne śpiewanie piosenki „Jak śpiewają ptaki” z wykorzystaniem instrumentarium Orffa, wykonanie pracy plastycznej z masy papierowej i drewna – Jeż, rozwiązywanie zagadek o zwierzętach ze zbioru „Kolorowy kalendarz”, nazywanie wybranych zwierząt, wyszukiwanie zwierząt na ilustracji z książki „Rok w lesie” Emilii Dziubak, wykonanie pracy przestrzennej - Bocian z wykorzystaniem papierowych talerzy. W rezultacie uczniowie poznali, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy, potrafią formułować uogólnienia typu: zasypia na zimę, gromadzi zapasy, odlatuje do ciepłych krajów, nazywają wybrane zwierzęta, wykonali prace plastyczne  z zastosowaniem różnych technik, korzystali ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

Jestem patriotą

Opiekun zespołu projektowego: Anna Dobrowolska-Wróbel

Zespół projektowy: klasa II c

Termin realizacji: 07-10.11.2022

Opis projektu:

Celami projektu były: kształtowanie szacunku dla własnego państwa i symboli narodowych, poczucia tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych poprzez zapoznanie uczniów z księgozbiorem biblioteki szkolnej, a zwłaszcza z pozycjami, które pomogą im lepiej zrozumieć wagę Święta Niepodległości. Podczas realizacji projektu zrealizowano następujące zadania projektowe: wyjaśniono uczniom słowa patriotyzm i patriota, rozwijano świadomość narodową poprzez naukę hymnu. Zapoznano uczniów z symbolami narodowymi, wspólnie przeczytano utwór W. Bełzy, pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały…”, a także z pozycji: „Sto wierszy na każdą okazję” A. Michałowskiej: „Elementarz małego Polaka” M. Jarockiej oraz „Poznaj swój kraj” H. Krawczyk-Warskiej. Podczas zajęć rozwijających kreatywność realizowano zabawy z parasolem przy muzyce patriotycznej, układano flagę Polski z dużych kartek papieru oraz kolorowano flagę Polski. W rezultacie projektu uczniowie wiedzą, jakiej są narodowości, znają symbole narodowe - potrafią wskazać godło i flagę Polski oraz przyjąć odpowiednią postawę podczas hymnu. Osłuchali się z muzyką patriotyczną, a także zapoznali z księgozbiorem biblioteki szkolnej o tematyce patriotycznej.

 

Jesienno-zimowy. Ja w chorobie

Opiekun zespołu projektowego: Aleksandra Staneczek

Zespół projektowy: klasa III a

Termin realizacji: 14-18.11.2022

Opis projektu:

Celem projektu było ukazanie cykliczności pór roku, utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat charakterystycznych cech czterech pór roku ze  szczególnym uwzględnieniem jesieni i nadchodzącej zimy poprzez naukę dostosowania ubioru do warunków pogodowych, praktyczne ćwiczenia zakładania odzieży, ukazanie konieczności dbania o zdrowie, zapoznanie z zasadami postępowania podczas choroby i wizyty u lekarza.

Działania projektowe obejmowały: wyklejanie ilustracji czapki skrawkami materiału oraz rękawiczek paskami kolorowej pianki, dopasowywanie ilustracji ubrania do ilustracji pory roku, dopasowywanie zdjęć części garderoby do ich cieni, prezentację wiersza J. Brzechwy pt. „Katar”. W efekcie projektu uczniowie poszerzyli informacje na temat pór roku i towarzyszącym im cech, udoskonalili umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych, udoskonalili czynności samoobsługowe z zakresu doboru odpowiedniej odzieży do panujących warunków atmosferycznych. W sposób praktyczny uczyli się zakładać i zdejmować odzież wierzchnią, ćwiczyli zapinanie i odpinanie zamków i guzików. Poznali zasady dbania o zdrowie oraz zasady postępowania podczas choroby i wizyty u lekarza. Podczas zajęć rozwijających kreatywność  wykonali pracę plastyczną – wyklejanie ilustracji czapki skrawkami materiału oraz rękawiczek paskami kolorowej pianki. Korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej – wysłuchali zaprezentowanych wierszy i opowiadań. Uczniowie na miarę swoich możliwości nauczyli się piosenek, pt.„Rysujemy pogodę”, „Dmucha wiatr”.

 

Jesień w Stumilowym Lesie

Opiekun zespołu projektowego: Jolanta Bryk-Kowalska

Zespół projektowy: klasa III b

Termin realizacji: 21.11.2022 – 25.11.2022r.

Opis projektu:

Celem projektu było zapoznanie uczniów z mieszkańcami Stumilowego Lasu i na przykładzie ich przygód przedstawienie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy, a także doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, doskonalenie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści słuchanych opowiadań, kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie sprawności manualnej. Działania projektowe obejmowały: obejrzenie filmu „Kubuś Puchatek i przyjaciele”, wysłuchanie opowiadań „Magiczny las”, „Wielka kolekcja bajek o Kubusiu”, „Kubuś Puchatek idzie do lekarza”, wykonanie dekoracji klasy. Po realizacji projektu uczniowie: korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej, poznali przygody bohaterów książki „Kubuś Puchatek i przyjaciele”, wykonali dekorację klasy związaną z tematem projektu, wykonali prace plastyczne różnymi technikami.

 

Nasze zdrowie w okresie jesienno - zimowym

Opiekun zespołu projektowego: Aneta Seroczyńska

Zespół projektowy: klasa III c

Termin realizacji: 28.11-02.12.2022

Opis projektu:

Celem projektu było uwrażliwienie uczniów na potrzebę odpowiedniego do pory roku ubioru, zachęcanie do zdrowego sposobu odżywiania oraz motywowanie do aktywności fizycznej.Działania projektowe obejmowały: Jesienno – zimowy ubiór– nazywanie i przyporządkowywanie części garderoby do odpowiedniej pory roku; poznanie i nazywanie objawów choroby na podstawie wiersza „Katar” J. Brzechwy; zachęcanie do aktywności fizycznej – udział uczniów w MATP; zachęcanie do zdrowego odżywiania – układanie piramidy żywienia, przygotowanie koktajlu owocowego i surówki owocowo – warzywnej.W efekcie projektu uczniowie potrafią wśród księgozbioru biblioteki szkolnej odnaleźć pozycje książkowe dotyczące zagadnienia dbałości o zdrowie w jesienno-zimowym okresie.

 

 

Zima

 

 

Sen zimowy zwierząt

Opiekun zespołu projektowego: Marta Falecka

Zespół projektowy: klasa IV b

Termin realizacji: 05-09.12.2022

Opis projektu:

Celem projektu było:wyjaśnienie pojęć związanych ze zjawiskiem hibernacji, czyli zapadania zwierząt w sen zimowy oraz poznanie zwierząt zapadających w sen zimowy na przykładzie jeża, niedźwiedzia i borsuka.Działania projektowe obejmowały: zapoznanie uczniów z ciekawostkami o zwierzętach zapadających w sen zimowy w oparciu o księgozbiór biblioteki szkolnej - wykorzystanofragmenty książek dotyczących tematyki zwierząt leśnych: „Moja encyklopedia zwierząt”, „ Rok w lesie- ilustracje”, „Jesień -bardzo proste czytanki dla dzieci”; wyjaśnienie zjawiska hibernacji wśród zwierząt z wykorzystaniem filmu edukacyjnego, pt. „Przygotowanie zwierząt do zimy” (Kraina nauczyciela); wykonanie jesiennej dekoracji klasy: pracy plastyczno-technicznej - jeża w formie płaskiej oraz przyklejenie na oknach. W ramach realizacji działań projektowych uczniom zaproponowano również zajęcia ruchowe - zabawy muzyczne, np. „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

 

Tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia

Opiekun zespołu projektowego: Paweł Szepielak

Zespół projektowy: klasa IV c – V c

Termin realizacji: 12-16.12.2022

Opis projektu:

Celem projektu było zapoznanie uczniów z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz rozwijanie inwencji twórczej. Działania projektowe obejmowały wyjaśnienie pojęć związanych ze świętami Bożego Narodzenia na podstawie książki „Czar Bożego Narodzenia” Agnieszki Skórzewskiej, poznanie historii powstania pierwszej kolędy – opowiadanie Historia pierwszej kolędy „Cicha noc” w książce „Nadchodzą Święta” Agnieszki Skórzewskiej. Uczniowie wykonali również kartki bożonarodzeniowe, ułożyli życzenia dla bliskich, śpiewali kolędę oraz ubrali choinkę klasową. W rezultacie przeprowadzenia projektu uczniowie poznali pojęcia związane z Bożym Narodzeniem (wigilia, tradycja, zwyczaje, pastorałka, kolęda); rozwijali mowę i wzbogacali słownictwo, a także wypowiadali się na określony temat. Rozwijali swoją inwencję twórczą jak i ekspresję ruchową - wykonali kartkę bożonarodzeniową i ułożyli życzenia, utrwalili tradycje świąteczne, utrwalili tekst kolędy „Cicha Noc”, wspólnie ubrali choinkę klasową. Budując świąteczny nastrój i utrwalając świąteczne wartości uczniowie korzystali ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

Zima w pełni

Opiekun zespołu projektowego: Iwona Kownacka

Zespół projektowy: klasa IV d

Termin realizacji: 02-05.01.2023 r.

Opis projektu:

Celem projektu było utrwaleniekolejności występowania po sobie pór roku, wiadomości na temat warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku - szczególnie zimy, zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z różnorodności pór roku oraz walory estetyczne poszczególnych pór roku.

Zadania projektowe zrealizowano z wykorzystaniem pozycji książkowych : „Wróżki czterech pór roku” A. Kwiecińskiej-Utkin i „Cztery pory roku” T. Kubiaka.Podczas zajęć zapoznano również uczniow z wierszami: „To już zima” J. Ficowskiego, „Pierwszy śnieg” P. Łosowskiego, „Opowieść zimowa” N. Usenko, „Zimowa piosenka” I. Suchorzewskiej, „Wróbelki zimą” W. Broniewskiego, „Ptaki na śniegu” K. Śladewskiego  oraz „Bałwan i walizka”, „Pada śnieżek”, Śniegowe płatki”, „Śnieżny domek” D. Gellner.Działania  projektowe obejmowały: zimowe warsztaty plastyczne – wykonanie prac w oparciu o wybrane teksty o zimie; słuchanie wierszy o zimie – wybór ulubionego wiersza; wykonanie ilustracji do książki  A. Kwiecińskiej-Utkin „Wróżki czterech pór roku”– personifikacja pór roku.

 

W efekcie przeprowadzenia projektu uczniowie poznali treść książek oraz wierszy o tematce zimowej, poszerzyli wiadomości na temat pór roku, wykonali dekorację klasy i korytarza szkoły, korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

Zima na sportowo

Opiekun zespołu projektowego: Wojciech Rydliński

Zespół projektowy: klasa IV e

Termin realizacji: 09-13.01.2023

Opis projektu:

Projekt Zima na sportowo miał na celu wdrożenie uczniów do różnego rodzaju aktywności fizycznych, poznanie różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz podniesienie sprawności fizycznej poprzez zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami sportów i zachęcenie do spontanicznej aktywność fizycznych.

Działania projektowe obejmowały: ćwiczenia fizyczne podczas gimnastyki porannej; poznanie rożnych rodzajów sportów zimowych z wykorzystaniem prezentacji, filmu; wykonanie pracy plastycznej  prezentującej dowolny zimowy sport; układanie historyjki obrazkowej o zimowych zabawach; prezentację techniki Nordic walking - wprowadzenie do nart biegowych oraz wyjazd na łyżwy. W efekcie działań projektowych uczniowie poznali rodzaje sportów zimowych, sposoby bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych, ćwiczyli ze wsparciem nauczyciela i poznali dodatkowe sposoby aktywności ruchowej, korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej i kart pracy dotyczących zimy i zimowych dyscyplin sportowych.

 

Zimowy Dzień Babci i Dziadka

Opiekun zespołu projektowego: Agnieszka Reczyńska

Zespół projektowy: klasa IVf-Vd

Termin realizacji: 16-20.01.2023

Opis projektu:

Celem projektu Zimowy Dzień Babci i Dziadka było wdrażanie uczniów do  kultywowania tradycji związanej z obchodami Dnia Babci i Dziadka, wyjaśnienie pojęć związanych z Dniem Babci i Dziadka,  kształtowanie świadomości bycia członkiem rodziny oraz rozumienie relacji i więzi między członkami rodziny. Do realizacji projektu wykorzystano następujące pozycje książkowe: „Kartka z kalendarza. Zestaw tematycznych kart pracy”, M. Szewczyk; „Sto wierszy na każdą okazję”, A. Michałowskiej; „Basia i Dziadkowie” Z. Staneckiej, M. Oklejak, „Karty demonstracyjne”, A. Borkowskiej -Kociemby, M. Krukowskiej, „Piosenki na każdą okazję”; „Piosenki dla dzieci na każdą okazję. Święta nietypowe”.

Działania projektowe obejmowały:wysłuchanie wiersza, pt: „Dzień Babci, Dzień Dziadka”, oglądanie i omawianie zdjęć babć i dziadków oraz karty demonstracyjnej, wysłuchanie i naukę wiersza, pt. „Babcia z dziadkiem dziś świętują”, ozdabianie kartki z kalendarza „Dzień Babci”, „Dzień Dziadka” – wykonanie dekoracji klasy, recytację wiersza, pt. „Babcia z dziadkiem dziś świętują”, nagranie filmików  w celu przesłania dziadkom, wysłuchanie opowiadania Z. Staneckiej, M. Oklejak, pt. „Basia i dziadkowie”-  prosta analiza tekstu, wysłuchanie piosenek, pt. „Rock and roll z babcią”, „Odlotowa babcia”, „Z dziadkiem bawić się”, „Zapiekanka dziadka Tadka”, wykonanie dekoracji klasy - pracy przestrzennej z różnych materiałów – „Dziadek i Babcia”, wykonanie laurek: serce dla babci lub dziadka z okazji ich święta.

W efekcie przeprowadzenia projektu uczniowie poznali zwyczaje związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka, nazywają swoich członków rodziny (babcia, dziadek),  potrafią określić swoje miejsce w rodzinie (wnuczek, wnuczka), opisują zdjęcia i obrazki, aktywnie słuchają wiersza, recytują wiersze, aktywnie słuchają opowiadania, odpowiadają na proste pytania do tekstu, aktywnie słuchają piosenek, wykonali kartki z kalendarza „Dzień Babci”, „Dzień Dziadka”, wykonali dekorację do klasy, nagrali film z recytacją wierszy oraz przesłali go dziadkom, korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

Z chaosu na Olimp

Opiekun zespołu projektowego: Ewa Wróbel

Zespół projektowy: klasa V a

Termin realizacji: 23.01 – 27.01.2023r.

Opis projektu:

Projekt Z chaosu na Olimp realizowany był na lekcjach języka polskiego, historii i geografii. Uczniowie udali się w podróż do mitycznej Grecji, poznając dzieje świata od pierwotnego chaosu do czasów wojny trojańskiej, gdzie poznali bogów i herosów oraz Grecji nowożytnej – kraju niezwykle atrakcyjnego turystycznie, nie tylko poprzez położenie geograficzne: dostęp do czterech mórz, 2500 wysp, niezwykle łagodny klimat, ale również wielowiekowe trwanie mitów w świadomości Europejczyków oraz fakt, że współczesna Grecja ma długą historię, bogate dziedzictwo kulturowe i uważana jest za kolebkę całej cywilizacji zachodniej.

Podczas realizacji projektu wykorzystano następujące pozycje: Jan Parandowski „Mitologia”; Grzegorz Kasdepke „Mity dla dzieci”; „Wielka Encyklopedia Geografii”; „Starożytna Grecja”, Tomasz Ławecki „Mitologie świata”, „Starożytni Grecy” oraz filmy edukacyjne: „Niezwykły świat – Grecja” i „Dziedzictwo starożytnych Greków” (Edukajka).

 

Celem projektu było: zapoznanie uczniów z fragmentami mitologii greckiej, przedstawienie Grecji jako kraju atrakcyjnego turystycznie przez cały rok oraz charakterystyka najważniejszych osiągnięć kultury materialnej i duchowej starożytnej Grecji w różnych dziedzinach: teatrze, sporcie (igrzyska), sztuce, filozofii. Działania projektowe obejmowały przedstawienie uczniom narodzin świata po grecku z zastosowaniem rekonstrukcji pierwotnego utworu w zmienionym kształcie, z zachowaniem przesłania, które przyświecało twórcy przy tworzeniu „Mitologii”; opisanie położenia Grecji na podstawie mapy politycznej Europy; omówienie klimatu Grecji na podstawie encyklopedii i filmu edukacyjnego; uzasadnienie najciekawszych elementów środowiska przyrodniczego Grecji z punktu widzenia turysty na podstawie prezentacji oraz książek wypożyczonych z biblioteki; omówienie dokonań antycznych Greków na podstawie filmu oraz wizualizowanie ich
z wykorzystaniem ilustracji z literatury; pracę z mapą antycznej Grecji: określenie położenie Grecji, odnajdywanie mórz, najważniejszych polis, Olimpu; porównanie – w odniesieniu do współczesnych czasów – osiągnięć starożytnych Greków w dziedzinie sportu (olimpiady, pięciobój), teatru, sztuki i filozofii. W efekcie przeprowadzenia projektu uczniowie: poznali fragmenty mitologii greckiej, wykonali drzewo genealogiczne greckich bogów, dowiedzieli się, że Grecja to kraj z klimatem zachęcającym do zwiedzania  przez cały rok, z licznymi atrakcjami  kulturowymi i przyrodniczymi; poznali dokonania antycznych Greków w różnych dziedzinach: sztuki (rzeźbiarstwo – utrwalenie piękna ludzkiego ciała), teatru (konkursy teatralne, powstanie dramatu: tragedii i komedii, amfiteatry, aktorzy, maski, koturny), igrzyska (rola sportu w życiu Greków, konkurencje sportowe, pięciobój) oraz filozofii (narodziny nauki i próba zrozumienia świata, rola filozofów – pierwszych badaczy/naukowców).

 

Zimową porą

Opiekun zespołu projektowego:  Agata Kowalczyk - Juraszek

Zespół projektowy: klasa VI b

Termin realizacji: 06 -10.02.2023r.

Opis projektu:

Zadaniem projektu było zachęcenie uczniów do uprawiania sportów zimowych i bezpiecznej zabawy. Założone cele zrealizowano m.in. poprzez: czytanie opowiadań tematycznych,uświadamianie uczniom niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas zabaw zimowych,rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Działania projektowe obejmowały:czytanie opowiadań ze zbioru ,,Zima. Bardzo proste czytanki dla dzieci” oraz ,,Pechowa ślizgawka”, rozmowę kierowaną na temat zabaw zimowych połączoną z projekcją filmu edukacyjnego, pt. ,,Sporty zimowe”, rozwiązywanie zagadek o sportach zimowych, wspólne układanie kodeksu bezpiecznej zabawy, wykonanie plakatu „Bezpieczne ferie zimowe”, zabawy muzyczno – ruchowe ze śpiewemzwiązane z omawianym tematem, wykonanie pracy plastycznej - bałwana ze sztucznego śniegu. W efekcie przeprowadzenia projektu uczniowie poznali zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie; potrafią dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji; odróżniają miejsca do zabaw zimowych bezpieczne od niebezpiecznych; umieją pokazać pantomimą różne sporty zimowe; rozpoznają i nazywają wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania; wykonali pracę plastyczną oraz plakat na określony temat; współpracowali w grupie, korzystają z księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

Pamiętamy o ptakach - zwrócenie uwagi na potrzeby zwierząt zimą

Opiekun zespołu projektowego: Ewa Rześniowiecka

Zespół projektowy: klasa VIc

Termin realizacji: 27.02- 03.03.2023r.

Opis projektu:

Głównym celem projektu Pamiętamy o ptakach - zwrócenie uwagi na potrzeby zwierząt zimąbyło uwrażliwienie uczniów na sytuację ptaków pozostających w naszym kraju zimą oraz tworzenie okazji do poznawania świata przyrody.Cele szczegółowe to: wdrażanie do słuchania opowiadań, wierszy,aktywizowanie procesów poznawczych,emocjonalne zaangażowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach,poznanie sposobów pomocy ptakom zimą,wyrażanie postawy twórczej w różnych formach ekspresji.

Działania projektowe obejmowały:  wysłuchanie i omówienie utworu Hanny Łochockiej ,,O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”, rozmowę na temat poznanego utworu ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby ptaków zimą, wykonanie karmnika dla ptaków oraz sylwetek ptaków – wróbli, gołębi, gili, sikorek; zabawy ruchowe - odgrywanie scenek na podstawie poznanego utworu oraz naśladowanie zachowania ptaków (dziobanie ziarenek, lot, przysiadanie na gałęziach); wysłuchanie recytowanego przez nauczyciela wiersza Ireny Sucharzewskiej ,,Domek dla ptaszków”; obejrzenie filmów edukacyjnych o ptakach pozostających w naszym kraju i odlatujących do ciepłych krajów, m.in.  ,,Kazio i ptaki zimą”.

 

Po realizacji projektu uczniowie: rozumieją konieczność dokarmiania ptaków zimą; poprawnie rozpoznają i nazywają ptaki zimujące w Polsce: wróbla, sikorkę, gołębia; znają ptasie smakołyki i przyporządkowują je do właściwych ptaków; uczestniczyli w zabawach muzyczno – ruchowych, odzwierciedlali ruchem treść utworu; czują się odpowiedzialni za przyrodę, wykonali pracę plastyczną oraz plakat związany z tematyką projektu; współpracowali w grupie, korzystają z księgozbioru biblioteki.

 

Przedwiośnie – zwiastuny wiosny w otoczeniu

Opiekun zespołu projektowego:  Agnieszka Bula

Zespół projektowy: klasa VI d

Termin realizacji: 06 -10.03.2023r.

Opis projektu:

Celem projektu było wyjaśnienie pojęć związanych z przedwiośniem, wzbogacenie słownictwa uczniów, rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody oraz wytworzenie pozytywnej relacji między uczestnikami projektu.

Założone cele zostały zrealizowane, m.in. poprzez prezentację tekstów opowiadań, wierszy, opowiadanie historyjek obrazkowych ze zwróceniem uwagi na związki przyczynowo – skutkowe,przedstawienie znanych gatunków wiosennych kwiatów oraz umożliwienie uczestnikom projektu wyrażenia postawy twórczej w różnych formach ekspresji.

Działania projektowe obejmowały: czytanie przez nauczyciela i uczniów wiersza T. Kubiaka, pt. „Wierzbowe kotki”, analizę jego treści pod kątem wyjaśniania różnic i podobieństw kotków – zwierząt i kotków wierzbowych; rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie; obserwację wiosennych kwiatów przyniesionych do klasy oraz na ilustracjach z książek z biblioteki;  przypomnienie z jakich stanowisk one pochodzą – fiołki z lasu, żonkile z ogrodu; słuchanie wierszy o wiośnie; usystematyzowanie pojęć związanych z przedwiośniem oraz wykonanie prac plastycznych i udekorowanie sali lekcyjnej - wykonanie bazi z bibuły i doklejenie ich do patyczków, ułożenie bukietu.

W efekcie działań projektowych uczniowie uważnie wysłuchali tekstów wierszy i opowiadań, potrafią wypowiedzieć się na temat zmian zachodzących w przyrodzie, opowiadają historyjkę obrazkową, sprawnie nazywają i rozpoznają znane gatunki wiosennych kwiatów (przebiśniegi, krokusy, zawilce, żonkile); wykonali pracę plastyczną oraz dekorację na określony temat; współpracowali w grupie w atmosferze wzajemnej życzliwości, korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

 

Wiosna

 

Wiosenne podróże po literaturze

Opiekun zespołu projektowego: Monika Skołd

Zespół projektowy: klasa VII a

Termin realizacji: 13 -17.03.2023r.

Opis projektu:

Słowo WIOSNA przywołuje na myśl słońce, pierwsze podmuchy ciepłego wiatru, zieloną trawę, pojawiające się na drzewach listki. Jest to czas, kiedy świat budzi się do życia, a w przyrodzie i w pogodzie zachodzą gwałtowne zmiany. Pięknie ubrali to w słowa wybitni poeci. Nie jest tym samym dziwne, że „wiosenny język” i skojarzenia z wiosną przeniknęły również do języka potocznego, w formie wyrażeń i metafor, których używamy na codzień. 

Głównym celem projektu Wiosenne podróże po literaturze było zapoznanie uczniów z tekstami poetyckimi poświęconymi wiośnie, pobudzenie do wymiany refleksji, dotyczących wiosny jako pory roku i jej wpływu na ludzkie emocje oraz ćwiczenie kreatywnego pisania. Zajęcia projektowe miały również na celu wykształcenie umiejętności analizowania tekstu poetyckiego, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów, zwłaszcza w dyskusji w grupie oraz zaznaczenie odrębności pomiędzy językiem poezji i językiem potocznym.

Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie mieli okazję poznać angielskie idiomy związane z wiosną, ćwiczyć rozumienie ze słuchu i wykorzystanie poznanych wyrażeń w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Założone cele zrealizowano podczas zajęć rewalidacyjnych oraz lekcji języka angielskiego poprzez szereg działań projektowych. Na rozgrzewkę każdy uczeń wybierał porę roku, w której najczęściej się śmieje i najwięcej czasu spędza poza domem. Następnie zaproponowano uczniom zabawę Zoom na wiosnę, która polegała na dowolnych rozmowach w parach dotyczących wiosny – jej charakterystycznych cech, skojarzeń, różnic od innych pór roku. Zebrana i utrwalona wiedza nt. wiosny pozwoliła uczniom osiągnąć sukces przy realizacji kolejnego zadania projektowego. Każdy z uczestników zajęć przystąpił do rozwiązania interaktywnego testu nt. wiosny, przygotowanego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Wordwall. Przy wykonywaniu testu liczyła się nie tylko wiedza, ale również szybkość i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. W dalszej części zajęć rozdano uczniom po jednym egzemplarzu książki z wierszami dotyczącymi wiosny i poproszono o przeczytanie wybranego wiersza. Kolejno zaproponowano ćwiczenia pomocne w budowaniu samodzielnej interpretacji wiersza - każdy wybrał słowo, wers, zdanie, fragment, który dla niego w utworze jest najważniejszy i najtrafniej obrazuje wiosnę. Zaznaczone fragmenty nauczyciel zapisał na tablicy w formie mapy myśli. Utworzona mapa stała się dla uczniów wskazówką do zbudowania etiudy inspirowanej wierszami. I w taki sposób powstała prezentacja o wiośnie – obraz wiosny wyłoniony ze znanych utworów poetyckich przez uczniów klasy VII a.

W trakcie lekcji języka angielskiego uczniowie wysłuchali piosenki „Spring time”, która wprowadziła ich w wiosenny nastrój oraz była okazją do odświeżenia słownictwa związanego z tą porą roku. Podczas dyskusji uczniowie omawiali pogodę i pierwsze oznaki wiosny oraz przy pomocy „burzy mózgów” odświeżyli znajomość polskich wyrażeń i idiomów nawiązujących do wiosny. Obejrzeli krótki film poświęcony popularnym angielskim idiomom i wyrażeniom związanym z  wiosną oraz dowiedzieli się, kiedy używać ich w mowie codziennej. Ćwiczeniem do filmu była praca w parach i łączenie angielskich idiomów z ich znaczeniem, następnie praca w małej grupie i „poszukiwanie” polskich odpowiedników poznanych wcześniej wyrażeń.

Podczas realizacji projektu Wiosenne podróże po literaturze uczniowie zapoznali się z wierszami dotyczącymi wiosny autorstwa wybitnych poetów. Zastanawiali się, jaki obraz wiosny się z nich wyłania. W pracy twórczej stworzyli autorską etiudę wiosenną. Przygotowali również zestawienie angielskich idiomów i wyrażeń o tematyce wiosennej oraz ich polskich odpowiedników.

 

Radosnym krokiem ku wiośnie

Opiekun zespołu projektowego: Sabina Polok-Klimek

Zespół projektowy: klasa VII b

Termin realizacji: 20-24.03.2023 r.

Opis projektu:

Wiosna to piękna pora roku, która symbolizuje ożywienie, odrodzenie i wzrost. Po długiej zimie przyroda budzi się do życia, drzewa zaczynają kwitnąć, a ptaki wracają z ciepłych krajów. Wiosna to także czas, kiedy możemy cieszyć się dłuższymi dniami, cieplejszymi temperaturami i słońcem. To doskonały moment, aby wyjść na świeże powietrze i cieszyć się wszystkim, co oferuje nam przyroda.

Celem projektu „Radosnym krokiem ku wiośnie” było uwrażliwienie uczniów na piękno budzącej się do życia przyrody, zapoznanie z najważniejszymi zwiastunami wiosny oraz obrzędami ludowymi związanymi z pożegnaniem zimy. Uczniowie mieli możliwość wzbogacić wiedzę i rozszerzyć umiejętności poprzez bezpośrednią obserwację przyrody, słuchanie i czytanie wierszy o tematyce wiosennej, analizę ilustracji oraz liczne działania praktyczne.

Działania projektowe obejmowały: czytanie wierszy o tematyce wiosennej, rozmowy na temat zmian, jakie zachodzą w przyrodzie w okresie wiosennym, analizę ilustracji i kart demonstracyjnych, obserwację przyrody, wysłuchanie i analizę opowiadania związanego z ludowym obrzędem topienia Marzanny, stworzenie własnego projektu Marzanny, poznanie kwiatów oraz ptaków zwiastujących wiosnę na podstawie analizy atlasów roślin oraz prezentacji multimedialnej pt. „Wiosenne ptaki”, wykonanie prac plastycznych związanych z wiosną.

W efekcie działań projektowych uczniowie zapoznali się z opisem wiosny przedstawionym w utworach literackich J. Brzechwy, D. Gellner oraz J. Guściory. Potrafią wymienić zmiany zachodzące w przyrodzie i w pogodzie w okresie wiosennym. Zaznajomili się z ludowym obrzędem żegnania zimy - wysłuchali opowiadania oraz obejrzeli krótki film edukacyjny nt. zwyczaju topienia Marzanny. Na bazie zdobytych doświadczeń układali i omawiali historyjkę obrazkową pt. „Wiosenna kukiełka” oraz stworzyli własny projekt Marzanny. Utrwalone zostały również nazwy wiosennych kwiatów oraz ptaków, które przylatują do Polski wraz z przyjściem wiosny. W ramach działań praktycznych wykonali prace plastyczne pt. „Wiosenne kwiaty”, które stały się dekoracją sali lekcyjne

Przy realizacji projektu wykorzystano następujące utwory literackie, pozycje książkowe oraz materiały edukacyjne ze zbiorów biblioteki szkolnej: „Wiosenne porządki” J. Brzechwa, „Przedwiośnie” J. Guściora, „Gdzie jest wiosna?” D. Gellner, „Wiosna. Bardzo proste czytanki dla dzieci” wyd. Harmonia, „Rok w lesie” E. Dziubek, „Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wiosna. Lato” B. Borowska-Kociemba, M. Krukowska, „Karty demonstracyjne. Marzec” B. Borowska-Kociemba, M. Krukowska.

{gallery}rokszkol2022-2023/projekt20{/gallery}

 

Tradycje Świąt Wielkanocnych

 Opiekun zespołu projektowego: Łucja Baron-Świerc

Zespół projektowy: klasa VIII a

Termin realizacji: 27.03.2023 – 05.04.2023r.

Opis projektu:

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące przez Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To święto będące czasem radości, tryumfu i spełnienia obietnic. To czas przejścia z umartwień Wielkiego Tygodnia, postów, pokuty, żałoby Kościoła do radosnego Alleluja. Wątek Wielkanocy pojawia się i w literaturze.

Celem projektu Tradycje Świąt Wielkanocnych było przypomnienie uczniom tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych; stworzenie atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, współpracy; wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole; wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Wielkanocne.

Założone cele zrealizowano podczas zajęć rewalidacyjnych, lekcji wychowawczej oraz lekcji języka angielskiego poprzez szereg działań projektowych.

Podczas zajęć rewalidacyjnych przypomniano uczniom tradycje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych, począwszy od święcenia palm w Niedzielę Palmową, poprzez obchody Triduum Paschalnego, po stanowiącą serce świąt Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz Lany Poniedziałek. Przez wieki powstało mnóstwo zwyczajów wielkanocnych, wiele z nich przetrwało do dziś. Podczas zajęć uczniowie wykonali tablicę, która została wystawiona na korytarzu szkolnym do wykorzystania przez innych uczniów. Podczas realizacji projektu wykorzystano następujące utwory literackie: Konstanty Ildefons Gałczyński ,,Dzieci na Wielkanoc”, Jan Kasprowicz „Chrystus”, Ewa Ferenc „Polskie tradycje świąteczne”, Jan Lechoń "Wielkanoc", Władysław St. Reymont "Chłopi", Małgorzata Musierowicz „Pulpecja”.

Podczas zajęć języka angielskiego uczniowie obejrzeli film poświęcony tradycjom wielkanocnym w Wielkiej Brytanii, takim jak: Easter Bunny, Easter Bonnet Parade, Easter Egg Rolling, Easter Egg Tree, Maundy Thursday czy Hot Cross Buns. Wzięli udział w dyskusji, podczas której porównali polskie i brytyjskie tradycje wielkanocne, wybierali te, które najbardziej im się podobają i uzasadnili dlaczego. Na koniec zajęć, uczniowie z pomocą nauczycielki ułożyli życzenia wielkanocne w języku angielskim.

Podsumowaniem projektu był Apel Wielkanocny dla społeczności szkoły poświęcony najważniejszym tradycjom świątecznym, w trakcie którego przybliżono zwyczaj przygotowywania palm, malowania pisanek, święcenia pokarmów oraz oblewania wodą w drugi dzień świąt. Nie zabrało również życzeń świątecznych, które zostały przedstawione w formie krótkich wierszy i rymowanek.

 

 

Wiosna w świecie przyrody

 Opiekun zespołu projektowego: Beata Tileczek

Zespół projektowy: klasa VIII b

Termin realizacji: 17-21.04.2023 r.

Opis projektu:

Celem projektu było zdobycie i utrwalenie wiedzy o wiośnie, wyjaśnienie pojęć związanych z omawianą porą roku, nauka dostrzegania zmian w środowisku, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz omówienie sposobów ochrony środowiska.

Działania projektowe obejmowały: czytanie i omówienie wierszy: „Wiosenne pytania”, „Wiosenny wietrzyk”; obejrzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie wiosną; rozwiązanie kart pracy; wyjście na spacer kondycyjny – obserwacja pąków i kwiatów; wykonanie zadań z programu multimedialnego „Lubię wiosnę”; czytanie i wyjaśnianie znaczenia przysłów o kwietniu, tworzenie ilustracji do wybranego; wykonanie prac plastycznych: „Wiosenna łąka” - wycinanie trawy z bibuły, naklejanie motyli i kwiatów, „Motylek” - praca plastyczna malowana gąbką moczoną w farbie.

W rezultacie zajęć projektowych uczniowie: poznali zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, obejrzeli naturalne okazy roślin (pąki, kwiaty), dostrzegają piękno przyrody, utrwalili wiedzę z zakresu ochrony środowiska, wykonali prace plastyczne: „Wiosenna łąka”, „Motylek”, korzystają z literatury znajdującej się w bibliotece szkolnej.

 

Święta majowe

Opiekun zespołu projektowego: Katarzyna Janowska

Zespół projektowy: klasa VII c – VIII c

Termin realizacji: 24 -28.04.2023 r.

Opis projektu:

Głównym celem projektu Święta majowe było wyjaśnienie pojęć związanych z obchodami świąt majowych, poznanie terminu Konstytucja 3 Maja, określenie czym była konstytucja i jakie dawała prawa obywatelom Polski, utrwalenie pojęcia flagi Polski – jej kolorów, utrwalenie pojęcia Godło Polski, poznanie Hymnu Polski, poznanie najważniejszych miejsc w Polsce: stolicy, ukształtowania terenu, najważniejszych rzek i miast.

Założone cele zrealizowano podczas zajęć poprzez: zapoznanie uczniów z prezentacją multimedialną – Moja ojczyzna, uzupełnianie karty pracy Mój kraj Polska, odgadywanie zagadek związanych z Polską, pracę z książką i rozmowę kierowaną po przeczytaniu informacji na temat Konstytucji 3 Maja, wykonanie pracy plastycznej - godło Polski oraz pracy technicznej – flaga Polski. Podczas zajęć rozwijających kreatywność wysłuchano Hymn Polski oraz utrwalano jego słowa i linię melodyczną.

Po zrealizowaniu projektu Święta majowe uczniowie poznali najważniejsze informacje związane z Polską: stolicę, morze, góry, najważniejsze rzeki, miasta; zdobyli informacje dotyczące uchwalenia Konstytucji 3 Maja; wykonali prace plastyczno-techniczne: Flaga Polski, Godło Polski; utrwalili podczas śpiewania Hymn Polski; sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą Polski biorąc udział w quizie z zagadkami; korzystali ze zbiorów biblioteki szkolnej. 

 

 

Wiosna przyrodników – świat owadów na łące

Opiekun zespołu projektowego: Grażyna Malina

Zespół projektowy: klasa VIII d

Termin realizacji: 05-12.05.2023r.

Opis projektu:

Inspiracją do wyboru tematycznego Projektu było doświadczenie lęku u uczniów z autyzmem przed owadami. Podczas zwiedzania Motylarni we wrocławskim ZOO w 2018 r. doświadczyli zaskoczenia wobec szybkich, nieprzewidywalnych owadów oraz dźwięków, jakie wytwarzają. Wówczas wybiegli z Motylarni w panicznym strachu. Było to emocjonujące zdarzenie, które wspominają. Obecnie są bardziej świadomi zachowania i „mowy owadów”.
Wybór tematu Projektu miał na celu lepsze poznanie, zrozumienie i docenienie roli owadów w przyrodzie oraz zasad zachowania ludzi w kontakcie z nimi.

Zajęcia projektowe realizowane były podczas zajęć lekcyjnych: funkcjonowania społecznego, rozwijających kreatywność i rewalidacji i odbywały się na terenie szkoły oraz w ramach wycieczki do Parku 800- lecia, na Wyspę Pasiekę i Bolko w Opolu.

Podczas realizacji projektu wykorzystano tematyczne zasoby w Internecie, podręczniki szkolne i materiały edukacyjne „Świat wokół nas” oraz wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki szkolnej.

Wykorzystana literatura::
1) „Odgłosy przyrody. Zagadki obrazkowo- dźwiękowe” (Wydawnictwo Harmonia);
2) „Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki”, Anny Rumianek;
3) „Nie tylko robale”, Matta Robertsona;
4) „Nasza przyroda. Słownik ilustrowany”, Barbary Supeł;
5) „Wielcy Robacy. Historie insektów, które rozwinęły skrzydła”, Giseli Fiszer i Boba Hamptona.
Głównym celem projektu było obniżenie poziomu lęku przed owadami i nauczenie racjonalnego zachowania w kontakcie z nimi poprzez realizację celów szczegółowych: rozbudzanie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz szacunku i ochrony owadów; rozpoznawanie i nazywanie owadów; poznanie roli owadów w przyrodzie, w wybranym ekosystemie - na łące; rozpoznawanie owadów pożytecznych i szkodników; zapoznanie z budową i nazwami podstawowych części owadów: pszczoły, biedronki, motyla, ćmy oraz cyklem rozwojowym; owady bohaterami książek z wybranego księgozbioru biblioteki szkolnej; poznanie ciekawostek z życia i zwyczajów najmniejszych zwierząt; rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez owady; rozwijanie ekspresji różnymi technikami plastycznymi- „owady pod lupą’’; orientacja w sytuacjach zagrożenia ze strony owadów pożytecznych i szkodników oraz postępowanie w sytuacjach zagrożeń i ukąszeń; wzbogacanie słownika tematycznego, umiejętności czytania i zapisywania nazw poprawnie ortograficznie ze słuchu i z pamięci; rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie i wykonywania fotografii owadów w naturalnych sytuacjach oraz dokumentowanie prac w procesie i efektów finalnych, rozwijanie myślenia : odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie zagadek i quizów tematycznych.

Podczas realizacji projektu Wiosna przyrodników – świat owadów na łące uczniowie wykonali 25 zadań:

1. Przygotowanie tematyczne do wyboru książek. Wybór i wypożyczenie książek.

2. Przeglądanie zawartości wybranych lektur do realizacji Projektu. Tytuły, autorzy, ilustratorzy (ksero okładek), zapisy w zeszytach pracy.
3. Biedronki i motyle: metryczki owadów, cykl rozwojowy, cechy. Rozwijanie słownika tematycznego. Rysowanie z wykorzystaniem szablonów zewnętrznych i wewnętrznych.

4. Czytanie humorystycznych wierszy o owadach z wybranego księgozbioru. Określanie dominujących cech wyglądu i zachowania.

5. „Co słychać na łące?” Czytanie tekstu ilustrowanego. Tworzenie słownika tematycznego.
6. „Wiosenny koncert owadów” - zagadki słuchowe. Zabawy i ćwiczenia. Sposób wytwarzania dźwięków przez owady. Ciekawostki - co nas zadziwiło?

7. Budowa owadów: motyl, pszczoła, mucha, biedronki, ćmy. Pokarm i sposób odżywiania.

Zajęcia z wykorzystaniem zasobów w Internecie i informacji z książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8. Wykonywanie pracy plastycznej, pt. „Świat owadów” - wybór postaci i formy plastycznej.
9. Praca plastyczna, pt. „Świat owadów” - wykonywanie postaci owadów z plasteliny.
10. Praca plastyczna, pt. „Świat owadów” - wykonywanie tła do ekspozycji.

11. Zespołowa praca plastyczna – „Łąka kwiatów”.

12. Wycieczka do Parku 800-lecia. Obserwacje, fotografowanie owadów i tematycznych tablic informacyjnych. Podsumowanie i wnioski z wycieczki.

13. Ciekawostki o owadach. Wyszukiwanie informacji w książce „Nie tylko robale” Matta Robertsona.

14. Usprawnianie techniki czytania. Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. Dobieranie przymiotników do wybranych owadów.

15. Konsultacja z pielęgniarką szkolną nt. postępowania w sytuacji ukąszenia przez owady.

16. „Owady na wiosennej łące” – malowanie owadów na małych kamyczkach temperami i farbami 3D.

17. „Owady na wiosennej łące” - kontynuacja malowania owadów na kamieniach. Przyklejanie gotowych elementów do przygotowanej wcześniej makiety – podłoża „Łąki kwiatów”.

18. Owady – utrwalanie nazw i zasad pisowni. Porównywanie wielkości. Zagadki tematyczne.

19. „Przypadki doktora Bonifacego Trąbki” Anny Rumianek. Czytanie humorystycznych wierszy o owadach. Cechy zachowania i wybory skutkujące chorobami.

20. Słowo i obraz – jak możemy przekazać informacje tematyczne? Planowanie treści do namalowania obrazu tematycznego „Owady na wiosennej łące”.

21. Farby 3D i tempery. Malowanie obrazu „Wiosna w przyrodzie” na podobraziu (płótnie).
Ćwiczenia techniki gruntowania, nakładania farb i doboru pędzli.

22. Dyktanda ortograficzne i uzupełnianie tekstów tematycznych z podręcznika „Świat wokół nas”.

23. Karty informacyjne ilustrowane z ciekawostkami dotyczącymi Projektu Czytelniczego.

24. Rysowanie owadów, wycinanie informacji z wydrukowanych arkuszy, tworzenie kompozycji na arkuszach A4.

25. Podsumowanie realizacji założonych zadań do Projektu Czytelniczego WIOSNA PRZYRODNIKÓW – ŚWIAT OWADÓW.

Rezultat projektu

Uczniowie klasy 8d:

ü  z rekomendacją bibliotekarki szkolnej dokonali wyboru książek. Zapoznali się z treścią wybranego księgozbioru: „Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki” Anny Rumianek; „Nie tylko robale” Matta Robertsona; „Nasza przyroda. Słownik ilustrowany” Barbary Supeł; „Wielcy Robacy. Historie insektów, które rozwinęły skrzydła” Giseli Fiszer i Boba Hamptona i „Odgłosy przyrody. Zagadki obrazkowo- dźwiękowe”. Wybrane książki zawierają ilustracje opisowe i interpretacyjne oraz wiele ciekawych informacji o owadach,

ü  zapoznali się z rolą owadów pożytecznych i szkodników na łące,

ü  przyswajali nazwy elementarnych części owadów: pszczoły, biedronki, motyla, ćmy oraz poznali cykl rozwojowy,

ü  rozwijali umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez owady z nagrań dźwiękowych i w naturalnym środowisku,

ü  wzbogacili wiadomości dotyczące życia i zwyczajów owadów,

ü  rozwinęli umiejętności wyszukiwania informacji w książkach i Internecie,

ü  pielęgniarka szkolna przekazała uczniom informacje nt. postępowania w sytuacji ukąszenia przez owady,

ü  z dużym zaangażowaniem wykonali tematyczne prace plastyczne: „Wiosna na łące” techniką kolażu, obraz malowany na płótnie „Wiosna w przyrodzie”; modele owadów z plasteliny,

ü  nabyli umiejętność rysowania/malowania owadów z pamięci na różnych podłożach: kamieniach różnej wielkości, tkaninie, papierze uwzględniając charakterystyczne cechy,

ü  wykonali karty informacyjne „Ciekawostki o owadach”,

ü  wybrane prace eksponowali na tablicy przy bibliotece szkolnej,

Podczas realizacji Projektu uczniowie byli bardzo zaangażowani. Wybrane książki i realizowana tematyka rozbudziły ich zainteresowania otaczającą przyrodą oraz wpłynęły na rozwinięcie postawy szacunku i potrzeby ochrony owadów. Opracowanie zadań Projektu wpłynęło na obniżenie lęku przed owadami i racjonalne zachowanie w kontakcie z nimi. Uczniowie sprawnie korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej. Systematycznie doskonalą umiejętności korzystania z zasobów dokonując wyborów zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.

Projekt edukacyjny: Zaczytana szkoła

 

Zaczytana szkoła to projekt edukacyjny, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, aktywna współpraca pomiędzy biblioteką a całą społecznością szkolną, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do czytania książek oraz podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.  Projekt angażuje wszystkich uczniów szkoły, zachęca ich do sięgnięcia po różnorodną literaturę.

Przygotowano dwa pudełka z książkami, które wędrują od klasy do klasy. W danej klasie książki są przez dwa tygodnie, podczas których uczniowie wybierają je i czytają, a następnie zaznaczają na wykazie książki przeczytane i polecane innym (polecane pozycje zaznaczają serduszkiem, a przeczytane uśmiechniętą buźką). Na zakończenie projektu wyłoniona zostanie klasa, która przeczytała najwięcej książek, oraz książka, która była najczęściej czytana. Szczegóły projektu oraz fotorelacja z jego realizacji poniżej.

 
 

Zaczytani uczniowie z klasy II c

 

Zaczytani uczniowie z klasy III a

 
Zaczytani uczniowie  klasy II b
 
Zaczytani uczniowie z klasy IV - V c
 

Zaczytani uczniowie z klasy VI c

 
Zaczytani uczniowie z klasy IV b
 

Zaczytani uczniowie z klasy I a

 

Zaczytani uczniowie z klasy III b

 

Zaczytani uczniowie z klasy VII c i VIII c

 

Zaczytani uczniowie z klasy VI b

 

Zaczytani uczniowie z klasy VI d

 

Zaczytani uczniowie z klasy VIII b

 

Zaczytani uczniowie z klasy IV d

 

Zaczytani uczniowie z klasy IV e

Zaczytani uczniowie z klasy IV f i V d

Zaczytani uczniowie z klasy VII b

Zaczytani uczniowie z klasy VII b

Zaczytani uczniowie z klasy VI e

Zaczytani uczniowie z klasy I b

 Zaczytani uczniowie z klasy I c