Do czego służy mTalent PERCEPCJA WZROKOWA?

1. Jest to zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym.
2. Służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej.
3. Przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS). 

Zobacz prezentację 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA


.Innowacja pod tytułem „Wykorzystanie gier edukacyjnych w terapii mowy” objęła swoim zakresem uczniach z niepełnosprawnością uczęszczających do klas 3c, 3d, 7c i 8d szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024. Zajęcia odbywały się cyklicznie – dwa raz w tygodniu (45 minut) w każdej klasie. Innowacja pedagogiczna, polegająca na wykorzystaniu gier edukacyjnych w terapii mowy, miała na celu wczesne wykrywanie, korygowanie oraz zapobieganie wadom wymowy u uczniów. Była także projektowana w taki sposób, aby wspomagać uczniów w osiąganiu sukcesów na dalszych etapach edukacji. Innowacja uwzględniała zasadę indywidualizacji nauczania, co pozwalało na dostosowanie ćwiczeń do predyspozycji oraz umiejętności każdego ucznia. Realizowano konkretne ćwiczenia, określając ich częstotliwość i czas wykonywania. Uczniowie z niepełnosprawnością korzystali z sesji terapeutycznych w formie zajęć rewalidacyjnych, wykonywali przypisane im ćwiczenia oraz mieli indywidualnie dostosowany program terapii, co pozwalało na poprawę umiejętności komunikacyjnych.
Głównym celem niniejszej innowacji pedagogicznej była poprawa umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci ze szkół specjalnych poprzez wykorzystanie gier edukacyjnych w terapii mowy. Szczegółowe cele, które miały przyczynić się do realizacji tego celu, obejmowały:
• poprawę percepcji słuchowej,
• rozwijanie artykulacji,
• promowanie mowy spontanicznej,
• poprawę umiejętności czytania i pisania,
• zwiększenie motywacji oraz zaangażowania uczniów,
• indywidualizację terapii.
Poprzez osiągnięcie tych celów, innowacja miała przyczynić się do skutecznego rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci, co z kolei miało poprawić ich jakość życia.

 

 

„Wykorzystanie gier edukacyjnych w terapii mowy” mgr Agnieszka Bula

 Poznanie świata zmysłami - autor mgr Marcin Reginek

 

 "Aktywna tablica" - Zajęcia logopedyczne -Pakiet Ekspert, trudności w pisaniu - autor mgr Marcin Reginek  

filmkarolina Autyzm mowa w kontekście społecznym – szkolenie dla nauczycieli z obsługi programu mTalent. - YouTube - mgr Karolina Niezgoda 

 

Innowacja pedagogiczna „Wesoło, zdrowo i sportowo”, realizowana w klasie: Ia, IIIb, IIIc - mgr Karolina Niezgoda

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  pt. „Arte - sensoryka dla dzieci ze specyficznymi trudnościami” mgr Ewa Linkiewicz

 

Publikacje metodyczne - mgr Felicyta Krawczyk 

 

Na czym polega metoda chromoterapii- Magdalena Maksymowicz

 

Kalejdoskop sztuki. Arteterapia inaczej, czyli gry dydaktyczne  dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Ewa Linkiewicz

Stymulacja funkcji słuchowych dziecka - mgr Agnieszka Kwitow

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - mgr Małgorzata Sołtys

 

"Zdrowy styl życia" - materiały do wykorzystania w pracy z dziećmi z niepelnosprawnością intelektualną - mgr Adriana Gabryś 

 

Plan działań dot. funkcjonowania uczniów w szkole 

Elżbieta Rupowska, „Techniki plastyczne przydatne w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo”,  „Modelowe Nauczanie” , Nr 8/2004, s.57
Elżbieta Rupowska,  „Techniki plastyczne przydatne w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo – część II ”, „Modelowe Nauczanie”, Nr 9/2005, str.89
Elżbieta Rupowska, „Plastyka w gimnazjum dla młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym”, „Modelowe Nauczanie”,  Nr 6/2004, s.77