Pomagają w nauce

Zajęcia rewalidacyjne stanowią integralną część edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

Prowadzone są w celu:

 1. rozwijania mowy i umiejętności komunikowania się;
 2. usprawniania sensorycznego oraz integracji czynności zmysłowo-nerwowych: rozwijania percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijania percepcji słuchowej (ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonemowego i percepcji dźwięków mowy); usprawniania czynności zmysłów powonienia, smaku, dotyku oraz kinestezji;
 3. rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 4. usprawniania czynności narządów mowy;
 5. rozwijania sprawności manualnej;
 6. ćwiczenia pamięci;
 7. ćwiczenia koncentracji uwagi;
 8. rozwijania myślenia;
 9. korygowania niepożądanych zachowań;
 10. rozwijania autoorientacji i orientacji przestrzennej oraz samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu;
 11. wspierania w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia;
 12. rozwijania sprawności psychofizycznej;
 13. rozwijania zainteresowań;
 14. wzmacniania kondycji fizycznej;
 15. wspomagania samodzielności osobistej i społecznej;
 16. kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji;
 17. przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych;
 18. przygotowania do radzenia sobie z sukcesem i porażką;
 19. kształtowania umiejętności bycia asertywnym.

 

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidulanym programie edukacyjno- -terapeutycznym ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.